Så bygger vi framtid i Upplands-Bro – högre trivselambitioner, inte bara höga hus

Kvalitet före kvantitet är Liberalernas målsättning när det gäller hur vi vill forma framtidens boendemiljöer och stadsrum. Hög tillväxt i byggandet måste gå att kombinera med skapandet av attraktiva bostadsområden. Man måste inte stapla lägenheter ovanpå varandra så nära pendeltåget som möjligt. Upplands-Bro är en kommun med plats och goda förutsättningar att bygga attraktiva bostäder av olika typer för alla, men den styrande majoriteten envisas med att bygga bostadskomplex på höjden utan hänsyn till omgivningen. Denna okritiska satsning på volym är inte långsiktigt hållbar och skapar sterila, opersonliga och otrivsamma bostadsmiljöer som ytterligare underbygger de sociala ojämlikheter som är en av kommunens utmaningar.

Bygg med tanken att folk aldrig ska vilja flytta

Upplands-Bros vision är ”Kommunen som ger plats” men detta får inte i praktiken ges innebörden att ge plats för vad som helst. Kommunens läge i en stark tillväxtregion ger förutsättningar för en fortsatt stark positiv tillväxt. Upplands Bro är en av landets mest expansiva kommuner och har inte längre ett perifert läge i Stockholmsregionen.

Kvalitet i alla avseenden och långsiktig hållbarhet ska prägla kommunens utveckling. Det ställer naturligtvis även krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Liberalerna förordar en byggutveckling som strävar till att förstärka kommunens småskaliga kvaliteter. Upplands-Bro ska inte bli mer sovstad till storstaden utan mer storstadsnära småstad.

Bygga bra är alltid lika viktigt

Upplands-Bro är i en mycket expansiv fas vad gäller byggande. Det gäller därför att

bygga med klokhet så att vi inte återupprepar de misstag som gjordes i samband med

byggandet av miljonprogrammet. Byggkonjunkturen verkar nu mattas och det blir viktigare att bygga rätt för att det alls ska byggas.

Liberalernas ledstjärnor för byggandet är därför viktiga i alla lägen:

o Bygg blandat med hyreslägenheter/ bostadsrätter/ egna hem och på ett sätt så att vi skapar långsiktigt attraktiva områden

o Bro, Kungsängen och Brunnas karaktärer ska bevaras och förstärkas – Viktig utgångspunkt för det arbete med fördjupade översiktsplaner som nu ska ske

o Förbättra medborgardialogen vid nybyggnationen och bygg med hänsyn till befintligt

boende och miljöer

o Verka för att det byggs in lokal service i form av butiker m.m. i den nya byggnationen

o Landsbygden ska få vara landsbygd och utvecklas med sina förutsättningar. Byggande

på landsbygden är ett viktigt och attraktivt alternativ i vår kommun. Investeringsplaner för VA ska stödja det och samtidigt vara flexibla.

För att Upplands-Bro ska utvecklas till något mer än bara en pendlingsort utan också

förbättra sitt näringsliv krävs att det finns lokaler för företagande, något som är en tydlig

bristvara i kommunen idag. När det nu byggs mycket är det viktigt att det i det nya

byggandet inte bara handlar om att det ska finnas en fördelning mellan bostadsrätt och

hyresrätt eller att skolor, förskolor och äldreboenden planeras in utan att det också tillkommer

lokaler för företagande t.ex. kontor, butiker etc.

Stärkt medborgardialog i samhällsplaneringen viktig

Det är viktigt att möjliggöra för kommunens invånare att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Därför måste kommunen vara öppen och transparent i planering och bygglovshantering. Förbättrad medborgardialog är angeläget i Upplands-Bro! Då räcker det inte med att lägga ut planförslag och ge allmänheten möjlighet till synpunkter, utan medborgarnas synpunkter måste väga tyngre än exploatörernas än som det är nu. Ett minimikrav är att dagordningar, handlingar och protokoll måste vara tillgängliga på kommunens hemsida så att medborgarna kan följa och bedöma verksamheten, vilket inte alltid sker nu.

Rättssäker och serviceinriktad bygglovshantering

– utveckla digital handläggning inom bl a bygglov, så att kommunen ligger i framkant

– i ökad utsträckning arbeta med dialog och rådgivning i kontakterna med allmänheten

– bygglovsbefrielse för solceller/solfångare på en- och tvåfamiljshus i takvinkeln

– mindre avvikelser i gamla planer ska bedömas generöst och konstruktivt

Aktuella ställningstaganden

 • Våra principer prövas löpande i det kommunala planarbetet. De senaste åren har Liberalerna varit i opposition. Här är i korthet våra ställningstaganden i några aktuella planfrågor:
 • Trädgårdsstaden i Bro – Liberalerna drev idén med en trädgårdsstad vid stationen. Viktigt fullfölja den och vi är mot för höga hus.
 • Tegelhagen i Bro – Vi drev igenom planen förra mandatperioden. Bra med bred enighet nu och viktigt att kommunen inte dröjer med sina investeringar i ny väg mm.
 • Härnevi Skolväg i Bro – Nya planeringsdirektiv behövs som är bättre anpassade till skolan och miljön.
 • Bro centrum och Enköpingsvägen – Liberalerna vill se en småskalig förtätning för att lyfta Bro. Det är viktig fråga i kommande fördjupade översiktsplan.
 • Svartviken i Kungsängen – Liberalerna reserverar sig mot en alltför hård exploatering. Nya plandirektiv behövs, med inriktning mot halva antalet lägenheter som ändå är mycket.
 • Rankhus i Kungsängen – Samspelet med övriga Kungsängen och Brunna viktig fråga i kommande fördjupad översiktsplan. Buller från och barriäreffekter av motorvägen behöver lösas.
 • Tibbleängen i Kungsängen – Lägre exploateringsgrad och hushöjder behövs.
 • Korsängen i Kungsängen – En nystart för planeringen behövs, eftersom det är det kanske viktigaste större nya området i Kungsängen.
 • Kungsängens centrum – En rejäl omstöpning är viktig centrumets och affärernas attraktivitet och ska behandlas i den fördjupade översiktsplanen.
 • Det finns alltså många fler områden, planer och byggärenden – hör av dig till oss i Liberalerna om du undrar hur vi ställer oss till dem eller om du vill framföra synpunkter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.