Aktiv men varsam landsbygdsutveckling 

För oss i Liberalerna är landsbygden en viktig del av Upplands-Bros attraktivitet och långsiktiga framgångsformel. Landsbygden måste få vara en aktiv del av kommunen och inte bara vara ett naturrum för förortströtta besökare. Landsbygden måste få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, både näringsliv och bebyggelse. 

Närheten till storstaden gör Upplands-Bros landsbygd till en ömtålig men också en intressant del av kommunen. Det finns mycket goda förutsättningar för ökat boende och fler verksamheter, men också stora risker för att storskalig bebyggelseutveckling och icke önskad markanvändning på ett irreparabelt sätt urholkar landsbygdens värden. För Liberalerna är landsbygden en aktiv del av kommunens utvecklingsplan.  

Låt landsbygden utvecklas genom småföretagande

Liberalerna vill värna de areella näringarna, skogs- och jordbruk, och även underlätta annan utveckling av landsbygden. Det öppna landskapet måste värnas. Andra och nya former av näringsliv är dock också viktiga för möjligheterna att leva och verka på landsbygden och kan också mycket väl anpassas till natur- och kulturlandskapets förutsättningar.

Jordbruken är viktiga för landskapsutvecklingen och också viktiga för en aktiv landsbygd. Landsbygden i Upplands-Bro, som plats både att bo och verka på eller besöka, är mycket viktig för kommunens attraktivitet och det är viktigt att den kan utvecklas.

Bygg ut byarna på landet

Den medvetet förnyade bykaraktären i Håbo-Tibble kyrkby har stort värde. Liberalerna anser att den typen av bystruktur bör uppmuntras på fler platser i kommunen. Håbo-Tibble bör kunna tjäna som förebild för hur en bystruktur kan utvecklas i kommunen. Utvecklingen av Säbyholm är ett annat bra exempel. 

Liberalerna anser att de gamla gårdarna med sin gårdsbebyggelse bör kunna förtätas och utvecklas på liknande sätt eller i mindre skala. Närmare 50 sådana bebyggelsegrupper finns i kommunen och dessa bör kunna bilda basen för landsbygdens bebyggelseutveckling i hela kommunen. Alla förutsättningar finns för att bebyggelsemässigt utveckla kommunen på ett attraktivt sätt, som t ex på den engelska landsbygden.

Heltäckande cykelnät för hela kommunen

I framtiden kommer elcykeln bli ett var mans transportmedel och kan säkert bli så även i upplands-Bro. Kommunen har också alla förutsättningar för att kunna bli ett paradis för friluftssökande cyklister. Men då krävs säkrare och ett mer utbyggt cykelnät mellan byarna och till tätorterna. Liberalerna vill forcera utbyggnaden av cykelnätet i kommunen. Inte bara trafiksäkerheten kräver detta utan cyklande har också påtagligt positiva hälsoeffekter. 

Bort med strandskyddet över 100 meter

Liberalerna anser att ett generellt utökat strandskydd på 300 meter utmed kommunens stränder motverkar syftet att gynna allmänhetens tillgång till stränderna. Det grundläggande strandskyddet på 100 meter räcker. Dispenser från strandskyddet kan, när det i enskilda fall finns särskilda skäl, vara i linje med strandskyddets syfte.

Lokala VA-lösningar viktig förutsättning för landsbygdsutveckling

VA-utbyggnaden ska styras av bebyggelseplanering och behov, inte tvärtom. Viktigt att även bra enskilda lösningar får vara alternativ. Idag finns de tekniska lösningar för att lokalt hantera stora bebyggelsegrupper. Kommunen bör vara öppen för den typen av lösningar vid tillståndsgivning och markanvändning. 

Håbo-Tibble och dess omgivning

Det bör prövas hur Håbo-Tibble kyrkby kan kompletteras med t ex äldreboende.  I närheten finns också ett tiotal bebyggelseområden som ursprungligen har varit avsedda för fritidshus och som nu i varierande grad utgörs av permanentboenden. Möjligheter att bygga om och bygga till på befintliga fastigheter är synnerligen angeläget. 

 

Andra viktiga punkter om landsbygden 

Det finns många fler; så kontakta gärna Liberalerna om du har frågor eller synpunkter.

  • Behovet av bättre busshållplatser med väderskydd för resenärerna är stort i kommunens landsbygdsdelar.
  • Ingen etablering av större vindkraftverk på landsbygden i Upplands-Bro och av storstadens miljöstörande och ytkrävande verksamheter
  • Verksamheter som är störande och arealkrävande och inte hör till jord- och skogsbruket ska inte släppas fram, som Käppalas slamlager. Sådant hänvisas till Högbytorp.
  • Passager för viltet över vägar och andra hinder behöver byggas ut.
  • Norra delen av Stäksön kan bli del av Kungsängens tätort.
  • För mälarkommunen Upplands-Bro är goda förutsättningar för båtlivet en viktig tillgång. Kommunen bör se hur man kan underlätta för båtlivet att utvecklas.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.