Liberalernas skolpolitik i Upplands-Bro

Allt börjar med en bra skola

Den svenska skolan innebär en fantastisk möjlighet att ge varenda unge en chans att hitta sin dröm även om starten i livet ser olika ut. För barns förutsättningar är inte rättvisa. Några får en godnattsaga varje kväll, i andra hem öppnar ingen någonsin en bok. En del barn får hjälp med läxorna, andra får aldrig ens frågan om hur det var i skolan idag.

Det var därför som liberaler en gång var med och genomdrev folkskola för alla barn, och det är därför vi liberalerna brinner för att ständigt göra skolan bättre. Kunskap är biljetten vidare ut i livet.

Det är därför vi liberaler kämpar så envist för en riktigt bra skola: För att varenda unge ska få de kunskaper som behövs för att vara fri att upp nå sina drömmar.

Skolan måste lyfta kvaliteten

Nästan var femte elev i kommunen går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Det är helt oacceptabelt. Det skickar eleven vidare till en oviss framtid med risk för arbetslöshet, ekonomisk knapphet och utanförskap. Godkända betyg ger frihet att välja framöver i livet. Alla skolbarn i Upplands-Bro måste ges chansen att klara godkända betyg.

Liberalernas främsta målsättning under nästa mandatperiod är att lyfta resultaten i skolan. Vi gör det genom att kapacitetsförstärka vad gäller kuratorer, skolhälsovård och inte minst fler lärare.  Fler lärare måste vilja stanna i kommunen och vi måste bli bättre på att rekrytera fler. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön måste förbättras om vi ska kunna behålla våra lärare och rekrytera nya. Kommunen måste helt enkelt bli en mycket bättre arbetsgivare.

Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett stort problem där Upplands-Bro inte faller väl ut i jämförelse. Skolan ska vara en frizon från kränkningar och sexuella trakasserier. Den typen av beteende kan inte tolereras. Skolan måste aktivt arbeta för att påverka attityder hos elever och personal för att förebygga kränkningar och sexuella trakasserier.

Bristen på lärare och den psykiska ohälsan går ut över elevernas prestationer. Liberalerna vill att en skola i kommunen redan nästa läsår ska få pröva en modell med två lärare i varje klass. Vi bygger ut det psykosociala stödet till behövande elever inte minst för att ge lärarna utrymme att koncentrera sig på sin främsta uppgift, lärandet i klassrummet.

Skolans kapacitet måste byggas ut

En snabbt ökande befolkning i kommunen sätter större press på förskolor, skolor, fritids- och ungdomsverksamhet. Vi måste fortsatt bygga ut kapaciteten på förskolan och grundskolan så att klassernas storlek kan hållas på en anständig nivå.

Nya förskolor och skolor ska förläggas på platser så att avståndet till närmaste skola idealt är på gångavstånd men allra mest är inom bekvämt cykelavstånd för skolbarnen.

Fler alternativ ökar kvaliteten i förskolan

Allt fler barnfamiljer bosätter sig i Upplands-Bro. Behovet av förskoleplatser ökar. Vi är därför positiva att förskolor, såväl privata som kommunala, etableras och profilerar sig och har olika pedagogisk inriktning. Driften av nya förskolor bör erbjudas på entreprenad. Det ger större variation och ökade valmöjligheter för föräldrarna.

Bra utomhusmiljöer vid alla förskolor är viktigt och närheten till grönområden bör utnyttjas. Uppmuntra de som vill starta fristående förskolor. Alla ska erbjudas förskoleplats i den egna kommundelen.

Lära för livet i grundskolan

Alla barn ska garanteras rätten att kunna läsa, skriva och räkna och behärska andra grundläggande färdigheter för ett kunna leva ett gott liv. Så säger skollagen. Ju tidigare man kan identifiera behov av extra hjälp desto större möjlighet att tidigt också ge extra stöd.

Liberalerna ha ett särskilt fokus på de yngre årsgrupperna för att tidigt kunna ge stöd när så krävs, Språket är livsviktigt, alla barn måste lära sig svenska språket. Vi vill införa ett språkförståelsetest vid skolstart för att tidigt fånga upp bristande svenskkunskaper. Detta kan sedan upprepas i senare årskurs för att kontinuerligt kunna följa inlärningen.

Gymnasieskolan, Upplands-Brogymnasiet

Upplands-Brogymnasiet (UBG) är en populär och efterfrågad skola. Vi vill stärka UBG:s position i den hårda konkurrensen om eleverna. Utbildningen ska vara av sådana kvalitet så att fler elever väljer UBG, inte minst från vår egen kommun.

UBG är i behov av nya och moderna lokaler, just nu är det ett problem för skolan. UBG kan inte ta emot sökande elever på sikt det behövs det större och modernare lokaler, större matsal med ett modernt kök.

För att höja studieresultaten vill vi erbjuda alla elever som börjar på UBG en förberedelsekurs i matematik. Andelen pedagogisk personal måste öka. Idag är andelen administrativ personal i förhållande till pedagogiska yrkesgrupper högre än i andra kommuner. Målsättningen är att minimera nivån på skolk och antalet avhopp och studieavbrott som möjligt.

Bättre arbetsmiljö för lärarna rakaste vägen till en bättre skola

Lärarna är skolans värdefullaste tillgång. Utan bra lärare inga bra elever. Lärare som trivs får eleverna att trivas. Lärare som trivs stannar på sin arbetsplats. Därför satsar Liberalerna mer än något annat parti på att förbättra arbetsmiljön och trivseln för kommunens lärarkår.

Förutom förbättrade lönevillkor, lönerna ligger efter konkurrerande kommuner, så vill Liberalerna pröva tvålärarsystem i klasserna. Lugn och ro i klassrummet är en förutsättning för effektiv inlärning. Fler speciallärare måste anställas för att ge stöd till behövande elever.

Liberalerna vill också lyfta bort det betungande arbetet att rätta de nationella proven samt överlag minska de administrativa pålagorna. Idag försvinner mer än hälften av lärarens tid på andra uppgifter en ren lärtid med eleverna. I Liberalernas värld måste läraren få större möjlighet att koncentrera sig på sin huvuduppgift.

För att ytterligare förbättra attraktiviteten att bli lärare i kommunen vill vi erbjuda lärarbostäder som en del i anställningskontraktet. Det tror vi ökar viljan till anställning i kommunen.

Liberalernas förslag för att lyfta Upplands-Bros skolor till absolut toppklass:

  • Mer resurser till skolan överlag. Liberalerna satsar mer än något annat parti i kommunen.
  • Höj lönerna generellt. Kommunen ligger lägre än jämförbara kommuner.
  • Anställ fler lärare. Stora klasser måste bli mindre.
  • Pröva tvålärarsystem i låg- och mellanstadiet.
  • Anställ fler skolkuratorer, psykologer för att motverka psykisk ohälsa bland skolbarnen.
  • Inför språkförståelsetest vid skolstart för att tidigt fånga upp bristande svenskkunskaper. Designa specialinsatser vid behov. Gör uppföljning under hela lågstadiet.
  • Ge elever rätt till stöd om man inte klarar av svenska, engelska och matematik.
  • Etablera ”sociala team” för att avlasta läraren när bråk, hot och våld blossar upp.
  • Ge läraren friheten att själv bestämma om mobilförbud i klassrummet
  • Inför central rättning av nationella prov för att avlasta lärare och göra betygssättning mer neutral.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.